Tổng hành trình 3N2Đ - SG- Nha Trang - Đà Lạt

Ngày 1 - SG - Nha Trang

Ngày 2 - Nha Trang - Đà Lạt

Ngày 3 - Đà Lạt - SG